Zasady ochrony prywatności

AESSEAL plc zobowiązuje się do ochrony danych osobowych użytkowników. AESSEAL plc dba o prywatność użytkowników i chroni ich dane osobowe zgodnie ze zwykłymi procedurami obowiązującymi w firmie oraz właściwymi przepisami. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszych zasad przedstawiających sposób postępowania z danymi użytkowników strony internetowej AESSEAL plc („Strona internetowa”).

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

AESSEAL plc może zbierać i wykorzystywać dane osobowe użytkowników na dwa sposoby:

1.Informacje przekazane dobrowolnie przez użytkownika

AESSEAL plc zbiera informacje przekazane dobrowolnie przez użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej, na przykład informacje podane przy rejestracji celem otrzymywania powiadomień e-mailowych, przy zadawaniu pytań lub przesyłaniu opinii drogą e-mailową bądź przy wypełnianiu ankiety. Część tych informacji stanowią dane osobowe. AESSEAL plc wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do celów, do których zostały przekazane. Na przykład, jeśli użytkownik poda swój adres e-mail przy rejestracji celem otrzymywania powiadomień e-mailowych, AESSEAL plc użyje adresu e-mail do dostarczania powiadomień zgodnie z życzeniem użytkownika. Powiadomienia e-mailowe zawierają opcję „rezygnacji z subskrypcji”, dzięki której w każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania powiadomień.

2.Informacje przesyłane przez przeglądarkę internetową użytkownika

Za każdym razem, gdy użytkownik loguje się na Stronie internetowej, zapisywane są szczegółowe informacje na temat danej wizyty, w tym adres IP użytkownika. AESSEAL plc gromadzi jedynie nazwy domen, ale nie adresy e-mail użytkowników e-mail odwiedzających Stronę internetową, chyba że dany użytkownik dobrowolnie poda swój adres e-mail. Gromadzone informacje pomagają AESSEAL plc ustalić, jakie treści użytkownik przeglądał, czy żądanie wyświetlenia strony zostało zrealizowane, czy też nie, a także z jakiej przeglądarki użytkownik korzystał na swoim urządzeniu. Dane te są wykorzystywane głównie do celów statystycznych i związanych z monitoringiem, a także pomagają AESSEAL plc ocenić jakość korzystania ze Strony internetowej i jej efektywność oraz doskonalić jej zawartość. Uwaga: AESSEAL plc nie wykorzystuje plików cookie.

Przekazanie danych osobowych

Niektóre zgromadzone dane AESSEAL plc może przekazać do swoich oddziałów, spółek stowarzyszonych, pośredników lub wyznaczonych przedstawicieli. Niektóre oddziały AESSEAL plc oraz siedziby spółek stowarzyszonych, pośredników lub przedstawicieli AESSEAL plc znajdują się w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym w Stanach Zjednoczonych, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych co kraje EOG. Przekazując dane osobowe użytkowników do krajów spoza EOG, AESSEAL plc dba jednak, aby prawa użytkowników do prywatności były chronione, a także aby informacje przekazywane były zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności oraz zgodnie z brytyjską ustawą o ochronie danych z 1998 roku (ang. UK Data Protection Act 1998).

Udostępnianie i przechowywanie danych osobowych

AESSEAL plc nie sprzedaje ani nie wypożycza danych osobowych zbieranych od użytkowników żadnym podmiotom zewnętrznym spoza grupy spółek AESSEAL plc, jak również nie prowadzi wymiany tych danych z takimi podmiotami bez zgody użytkowników. W przypadku udostępnienia danych osobowych użytkowników innym jednostkom organizacyjnym AESSEAL plc dane te wykorzystywane są zgodnie z celami, do których zostały pierwotnie zebrane oraz zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności i przepisami o ochronie danych.

AESSEAL plc ujawnia dane osobowe użytkowników podmiotom zewnętrznym jedynie w następujących przypadkach: w celu spełnienia wymagań prawa lub organów regulacyjnych, w celu wyegzekwowania lub zastosowania swoich warunków prowadzenia działalności lub za zgodą użytkowników. W takich przypadkach podejmowane są odpowiednie kroki celem ochrony danych osobowych użytkowników.

AESSEAL plc może również udostępniać dane osobowe użytkowników podmiotom zewnętrznym zaangażowanym przez siebie do realizacji usług pomocniczych. Takie podmioty zewnętrzne zobowiązane są wykorzystywać udostępnione im dane osobowe jedynie do celów związanych ze świadczeniem usług w imieniu AESSEAL plc oraz traktować te dane jako ściśle poufne.

AESSEAL plc przechowuje dane osobowe zebrane za pośrednictwem Strony internetowej jedynie przez okres potrzebny do realizacji celów, dla których dane te zostały zebrane, bądź przez okres dozwolony na mocy właściwych przepisów.

Celem AESSEAL plc jest zapewnienie użytkownikom jak najlepszych wrażeń podczas korzystania ze Strony internetowej. 

Dostęp do treści i usług specjalnych

Dostęp do niektórych części i treści Strony internetowej, takie jak powiadomienia e-mailowe AESSEAL plc, wymaga rejestracji w bazie danych AESSEAL plc. Użytkownicy, którzy nie chcą się rejestrować ani przekazywać swoich danych osobowych, mogą mimo to korzystać z większości Strony internetowej. Zarejestrowani użytkownicy otrzymujący powiadomienia e-mailowe mogą w każdej chwili zmienić dane klienta w części dotyczącej powiadomień e-mailowych (ang. E-mail Alerts) na Stronie internetowej.

Bezpieczeństwo

Wszystkie dane zebrane od użytkowników za pośrednictwem Strony internetowej są chronione przed nieuprawnionym dostępem. AESSEAL plc stosuje w swoich obiektach fizycznych odpowiednie środki i procedury bezpieczeństwa, aby zabezpieczyć informacje zebrane od użytkowników za pośrednictwem Strony internetowej przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją. AESSEAL plc nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa pozostające poza jej uzasadnioną kontrolą.

Łącza do stron prowadzonych przez podmioty zewnętrzne

W przypadku gdy na Stronie internetowej dostępne są łącza do innych stron, prowadzonych przez podmioty inne niż AESSEAL plc, zawartość tych stron nie podlega niniejszym zasadom ochrony prywatności i nie jest zatwierdzona przez AESSEAL plc. Strony takie stosują własne zasady ochrony prywatności oraz praktyki dotyczące gromadzenia danych. AESSEAL plc nie ponosi odpowiedzialności za takie niezależne zasady, jak również za zawartość czy bezpieczeństwo takich innych stron internetowych, ani za stosowane przez nie praktyki dotyczące ochrony prywatności.

Zgoda

Korzystanie ze Strony internetowej oznacza akceptację Zasad ochrony prywatności AESSEAL plc. Osoby, które nie akceptują jakiegokolwiek zapisu niniejszych Zasad, proszone są o niekorzystanie ze Strony internetowej oraz o nieprzekazywanie informacji umożliwiających ustalenie tożsamości.

Kontakt 

AESSEAL plc dąży do zapewnienia, aby wszystkie informacje przechowywane na temat użytkowników odwiedzających Stronę internetową były dokładne, aktualne i pełne. Pytania dotyczące niniejszych zasad lub prośby o wgląd w przechowywane dane bądź ich aktualizację lub korektę należy kierować e-mailowo lub telefonicznie do:

Global Technology Centre

Mill Close
Bradmarsh Business Park
ROTHERHAM
S60 1BZ
Wielka Brytania

Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr  2101607
Brytyjski nr VAT: GB 804 0623 70

Tel:  +44 (0) 1709 369966
Faks: +44 (0) 1709 829664
Email: enquiries@aesseal.com

Powiadomienie o zmianach

AESSEAL plc zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie poprawek lub zmian w niniejszych zasadach. Zmienione zasady będą obowiązywać od daty opublikowania na Stronie internetowej. Użytkownik akceptuje, że jest to wystarczające powiadomienie przez AESSEAL plc o wprowadzonych poprawkach lub zmianach. AESSEAL plc zachęca użytkowników do regularnego sprawdzania Zasad ochrony prywatności pod kątem ewentualnych zmian.

AESSEAL plc jest podmiotem zarejestrowanym zgodnie z brytyjską ustawą o ochronie danych z 1998 roku (ang. Data Protection Act 1998).